قال رسول الله ص   . لافتی الا علی ...

 این عبارت دارای چند عدد است که هریک بیانی دارند.

۶۶۳- ۲۴۰- ۸۸ - ۹۲   .واکنون به بیان هریک از اعداد توجه فرمائید.

=لا  فتی  الا  علی  =۶۶۳    .

واین عداد مساوی هستند با این عبارات دقیقا.

=لاامیر الموئمنین الاهو علی=۶۶۳ =

ای لاامیر الموئمنین الاعلی =۶۶۳= 

 الامام امیرالمومنین =۶۶۳   =

امیر المومنین  ولی   الله =۶۶۳

---------------------------------

 =ای هو علی ابن ابی طالب=۲۴۰

 =وهو  علیا ولی  الله = ۲۴۰

------------------------------

=۸۸   = انه ولی الله=۸۸  =

 و...نکاتی دیگر درهمین موارد.

کلام معصوم کلام الله است .

وبواطن متعدد دارد.بطن دربطن .

برای اولین بار درتاریخ بیانشد.

انصافا بکر است این مطالب

اما کو طالب.  ایلیا