من به         خال لبت       ای دوست        گرفتار شدم 

                                              یعنی

               من به           ولیت علی بن ابیطالب          مبتلی هستم                     

             نگاه کنید .                  

                                 ولیت علی بن ابیطالب    =   663     =  س س ج 

                               لا فتی الا علی           =   663

                         لا امیر المو’منین الاعلی    =  663 

                               خال   لب                  =  663

                  بازبان حروف واعداد خوب است آشنا باشیم .

                ثانیا   لب   =   32    و   32   =  مهدی  =  32

                      .  خال لب =  خال مهدی  .