این مطلب یک پیام است برای یک استاد علم جفر . باادب و احترام .

. مگر نه اینکه گفته اند الجفار کالحفار..؟؟


مگر نه اینکه گفته اند حروف روح دارند 0 (البته حروف زنده )

مگر نه این که گفته اند.جوابها دربطن حروف سوال نهفته است.

اکنون ببینید که بدون هیچ جدولی چگونه جواب این سوال شما آماده است .

( وصی بلا فصل محمد ابن عبد الله ( کیست ..؟)

(وصی بلا فصل = علی ولی الله ).

من حساب کرده ام .اما بهتراست خودتان قبول زحمت کنید .

(وصی بلا فصل هو علی ولی الله =.....=
(وصی بلافصل محمد ابن عبد الله =.....=

جواب بنده را با جواب خودتان مقایسه بفرمائید .

جواب بنده با متن روایات منطبق است و من درآوردی نیست.

----ادامه-----

 . (وصی بلا فصل محمد ابن عبد الله ( کیست )

( کیست )یک عبارت پرسشی مرخم است.در عین حال .تماشا کنید .

1 (کیست )= انه علی =....

2 (کیست )=ولی الله =....

3 (کیست )=هو امیر الموئمنین =....

4 جواب مرخم=(کیست )= او امیر المومنینه=....

هذا من فضل ربی الحمد لله.

دیگر حرفی ندارم .وکل شیئ احصیناه فی امام مبین .

خدا کند حجیت داشته باشد .والسلام.

ادامه آن بماند تا بعد.