سوره توبه آیه 119

یا ایها الذین ءامنوا   اتقوا الله  و   کونوا    مع الصادقین

ای اهل ایمان تقوای خدا داشته باشید ودر معیت صادقین باشید. همراه راستگویان باشید.

=صادقین کیانند ؟ براساس روایات .اهل البیت وامامان معصوم علیهم السلام.

 مصادیق صادقین هستند. وسید الاوصیاء ابو الحسن علی بن ابی طالب علیه السلام.

مصداق اتم واکمل این آیه شریفه میباشد.روایت در این زمینه بسیار است.وقطعیست.

لاکن در اینجا میخواهیم فقط باکمک علم حروف از کلمات خود آیه استفاده کنیم

وحقیقت فوق را اثبات نمائیم انشاءالله. یعنی با اعجاز حروف قرانی.از خود قران.

             فرمول اول

=یا ایها الذین ءامنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین = حروف معادل آیه = ش ن ز

=ش ن ز = متساوی ومعادل هست با این حروف = یعنی علی بن ابی طالب

      فرمول دوم 

      حروف اصلی             حروف معادل           حروف متساوی            حروف جواب

= کونوامع الصادقین          ت  ع   ط             اهل البیت            امیر الموءمنین

    فرمول سوم              حروف معادل           حروف متساوی             حروف جواب  

 کونوا مع الصادقین          ق م  و     هو اهل بیت رسول الله    یعنی علی ولی الله

  فرمول چهارم        حروف معادل              حروف متساوی              حروف جواب

کونوا مع الصادقین      ت ع ط     =کونوا مع علی وابنا ئه=ای هو وصی رسول الله

ممکن است بعضی از شما متوجه روش کار نباشید .لاکن آشنایان به اشکال مختلف

صغار وکبارومعادله حروف میتوانند .خودشان تجربه نمایند .وماراهم راهنمائی کنند . 

        حقیقه بکراست این مطالب .ومنحصر بفرد. کوطالب.!!