پیشگفتار .   فقط حضرت مهدی سلام الله علیه جواب مناسب USA میباشد.

قران کریم بعنوان بزرگترین معجزه جاودانه رسول الله صل الله علیه واله وسلم.

قرنها است که مورد  توجه معتقدان ومنتقدان خود قرار گرفته است.

مخالفین قران درطول تاریخ هرچه توانسته اند تلاش کرده اندتا از عظمت این کتاب

آسمانی ذره ای بکاهند .نه تنها هیچ توفیقی نداشته اند بلکه بیش ازپیش

عجز و ذلت خو د را آشکار نموده اند. واین خود یک معجزه آشکار است.

وشما میبینید بجای پاسخگوئی علمی وفرهنگی ومنطقی به قران کریم .

احمقانه ترین راه را برای دشمنی با قران انتخاب نموده اند .  قران سوزی !!.

قران کریم را آتش میزنند . چون از پاسخگوئی  عاجز هستند.

واین نیزیک معجزه دیگر میباشد.    

 به این مطلب کوچک ولی پرمحتوا نگاه کنید .تا به ریشه مطالب پی ببرید

یک هدیه برای اهل تحقیق

این سه حرف لاتین (  U  S  A  ) که نماد اختصاری اسم کشور امریکا میباشند .

  براساس آیه کریمه  ( وان من شیئ الا یسبح بحمده )همه چیز دائمادر حال

 تسبیح وذکر توحیدی اسلام میباشند .

زیرا معجزه کلام وحی در همه اشیاء جاری است

-    خدا کشتی آنجا که خواهد برد          اگر نا خدا جامه بر تن درد   -

   اینک توجه بفرمائید.

 (  U  S  A      =  لااله الا الله  = 

لا اله الا الله  )   =  W   

( ل ا   ا ل ا ه   ا ل ا   ا ل ل ا ه )  = 

  این  یک معجزه  توحیدی است زیرا اساس خلقت بر توحید استوار میباشد .

واما اینکه همه اشیاء براساس آیه (یسبح لله) مشغول تسبیح هستند.

 و  = ی  س  ب  ح    ل   ا ل ل ه   = یسبح  لله = W

 پس دقیقا  این حروف هم دائما وذاتا مشمول  (وان من شیئ الا یسبح بحمده )

  میباشند . 

واینهم معجزه دوم .  W  =  U S A   = س ب س = مهدی عج

 U S A = یابن الحسن = صاحب الزمان = یابقیه الله = س ب س =  W

وهنوز واقعا گفتنیها بسیار است ...

  این مطالب کاملا بکر وبی سابقه هستند و هیچ نمونه قبلی ندارند.

هذا من فضل ربی ولله الحمد.   ( وان من شیئ الا یسبح بحمده   659)

لطفا اظهار نظر بفرمائید.


واما معتقدین وموءمنین ومتفکرین مسلمان هریک ازطریقی با توجه به تخصص

وعلاقه ودید گاه خود با قران کریم مانوس .واز دریای بیکرانه آن گنجهای گرانبها

استخراج نموده وبا افتخارتحت عنوان علوم قرانی به جهانیان ارائه کرده اند ...

ازجمله بخشی از علوم قرانی را تحت عنوان معجزات قران مطرح نموده  و

دراین مبحث کشفیات بسیار واعجاب انگیز  داشته وکتب بسیار نگاشته اند.

علوم قران شامل مباحث متعدد در زمینه های متفاوت ودر تخصصهای علمی

هریک دریائی از معارف را در بر داشته و سهمی بسزا در انتشار فرهنگ قرانی

را بعهده دارند.