یک هدیه برای اهل تحقیق

این سه حرف لاتین (  U  S   A ) که نماد اختصاری اسم کشور امریکا میباشند .

  براساس آیه کریمه  ( وان من شیئ الا یسبح بحمده )بطور دائم در حال تسبیح

وذکر توحیدی اسلام میباشند . زیرا معجزه کلام وحی در همه اشیاء جاری است

-    خدا کشتی آنجا که خواهد برد          اگر نا خدا جامه بر تن درد   -

  یا الله   اینک توجه بفرمائید.          =  U  S   A  =  77      

 و کلمه طیبه   (  لا اله الا الله  )  نیز  =  7 7   =  U  S   A  =

ل ا     ا ل ا ه       ا ل ا      ا ل ل ا ه   =  7 7   =  U  S   A

این  یک معجزه  توحیدی است زیرا اساس خلقت بر توحید استوار میباشد .

واما اینکه همه اشیاء براساس آیه (یسبح لله) این سه  حرف هم شیئ هستند.

= ی س ب ح       ل       ا ل ل ا ه     =  7 7  =  U  S   A

پس دقیقا  این حروف هم دائما وذاتا مشمول  (وان من شیئ الا یسبح بحمده )

  میباشند .

واینهم معجزه دوم . وهنوز واقعا گفتنیها بسیار است ...

  این مطالب کاملا بکر وبی سابقه هستند و هیچ نمونه قبلی ندارند.

هذا من فضل رب ولله الحمد.

لطفا اظهار نظر بفرمائید.