براساس روایات شیعه یکی از مصادیق آیه اول سوره مبارکه نصر.(اذا جاءنصر الله والفتح)

فرج وظهور حضرت مهدی علیه السلام است  .با صرف نظر از ترجمه تحت الفظی آیه.

میگوئیم . اذا جاء  (  نصر  الله   ) =  مساوی هست با = (ع + م  )

نتیجه=   اذا جاء    نصر  الله                  والفتح   .با عبارات ذیل مطابقت دارد.

1     اذا جاء          حجه الله        (  ع  +   م  )

2     اذا  جاء         آیه   الله              //

3     اذا  جاء         الامام القائم          //

4     اذا  جاء         بقیت الله               //

5     اذا  جاء         حجه ابن الحسن      //

6     اذا جاء           وصی الاوصیا             //

7     اذا جاء           محمد المهدی             =     = ( ع  + م )

8    اذا جاء           م  ح  م  د     م  و  ع  و  د   = ( ع + م  )

و شما میبینید که درباطن کلمه نصر الله  همچنان که روایات اشاره دارند .

اسامی والقاب وکنیه دقیقا نهفته میباشد.

هذا من فضل ربی    .  الحمد لله علی کل نعمه . 

 دقت نمائید..ونظر بدهید.

 این مطالب برای اولین بار است که بیان میشود وهیچ سابقه ندارد.